Jump to content

  • Log In with Google      Sign In   
  • Create Account

Banner advertising on our site currently available from just $5!


1. Learn about the promo. 2. Sign up for GDNet+. 3. Set up your advert!


Anyone speak Albanian?


Old topic!
Guest, the last post of this topic is over 60 days old and at this point you may not reply in this topic. If you wish to continue this conversation start a new topic.

  • You cannot reply to this topic
No replies to this topic

#1 Trapper Zoid   Crossbones+   -  Reputation: 1370

Posted 06 March 2009 - 11:59 PM

A year or two back I started a small personal blog over at trazoi.net, where "Trazoi" is just a contraction of "Trapper Zoid". At the time I knew trazoi (or trazoj) meant something in Albanian, but I wasn't totally sure what. From what I remember, it means something like "confuse" or "agitate". I suspect there's some kind of tricky verb conjugation in Albanian that I just don't understand. It's been bugging me for a while, and now I'm thinking of picking up the site a bit I was wondering if someone could help me figure out what it really means. I figure there's probably someone at GameDev.net who either speaks Albanian or knows someone who does, and they might be able to give me a better translation in English. Google's translation service is not the best at understanding Albanian. Here's a few snippets from sites that use "trazoi" as a word, which may be of some help. Plus some of them are intriguing.
Original Site (zemershqiptare.com)
Quote:
Original Albanian Ish-piloti i forcave ajrore amerikane Milton Torres është i bindur se ka takuar një anije kozmike me Aliene në qiellin e Anglisë në vitin 1950. Ai ishte parajmëruar të rrinte urtë për atë që ka parë. Por herët a vonë vendosi të flasë rreth ngjarjes. 31 vjet më vonë i dërgoi një realacion Ministrit të Brendshëm të Anglisë dhe i tregoi skedarët me përshkrimin e anijeve kozmike që kishte parë në qiellin anglez. Në natën e 20 majit të 1957, Dr. Torres atëherë në moshën 25 vjeç ishtë pranë Manston në Kent kur mori urdhrin sekret që e trazoi. Ai kishte treguar për kapjen e UFO me një model fluturimi të pazakontë mbi Anglinë Perëndimore. Më vonë u detyrua të ngre një alibi. Ka qenë shumë verenjtur kështu që nuk mund të shihej asgjë por edhe objektet që shiheshin, fshihesin menjëherë nga radarët”, kishte deklaruar ai. Dr Torres tani 77 vjeç jeton në Miami, Florida tha se ishte duke fluturuar kur kishte parë Alienët në Anije Kozmike. Sipas tij ato e kishin urdhëruar të mos flaë për ato që pa. Ato kanë një forcë magnetike që mund të na terheqin pranë tyre, shtoi ai. Në këtë kuotim incidenti ishte zhdukur pa tarzira. Ndërsa Dr David Clarke, ekspert në studimin eUFO-ve tha se “dyshon se ushtria amerikabe mund të ketë bërë testime sekrete për të kapur radarët sovjetik”. Unë mendosj se ekzamimine të ngashme mund të bëhen me kompjuret, tha ai. Por dr. Torres rikujton këto janë gjëra që një njeri nuk mund t’i bëjë. Dokumentet sekrete të depozituara nga ish-ushtaraku dëshmojnë se si UFO-t mund të ndërhynin në të dhënat e tyre në anije kozmike për të fshirë informaicioent e regjistruara.
Quote:
Google Translated in English Former U.S. Air Force pilot Milton Torres is convinced he has met with Aliene a spaceship in the skies of England in 1950. He was parajmëruar to stay tame for what they saw. But sooner or later decided to speak about the event. 31 years later sent a realacion Minister of Interior of England and found files with the description of the spaceship that had seen in heaven Englishman. On the night of 20 May 1957, Dr. Torres, then aged 25 years was close to Manston in Kent when he took a secret order that trazoi. He had shown to capture a UFO model flight unusual on Western England. Later was forced to raise an alibi. There were so many verenjtur can not see anything but the objects that were seen, immediately fshihesin by radar, "he had declared. Dr. Torres is now 77 years old living in Miami, Florida, said that when he was flown first Alienët the spaceship. According to him they had not ordered flaë for those without. They have a magnetic force that we can attract them near, he added. In this kuotim incident was missing without tarzira. As Dr David Clarke, an expert in the study said eUFO-ve "Amerikabe doubts that the army could have done testing to capture the secret Soviet radar." I mendosj that ekzamimine to ngashme can be made with kompjuret, he said. But dr. Torres recalls that these are things a man can not do. Secret documents stored by former ushtaraku show how UFO-t can intervene in their data in the spaceship to delete informaicioent recorded.

Original site (www-shqiperia.com)
Quote:
Original in Albanian Legjenda e Beratit Mijëra e mijëra vjet më parë jetonte një Zanë shumë e bukur. Një ditë ajo u takua me dy vëllezër viganë, Tomorin dhe Shpiragun. Sikurse ndodh shumë herë ndër legjenda dhe shpesh në të vërtetë, të dy vëllezërit ranë në dashuri me Zanën e bukur. Kaq fort ua trazoi zemrat të dy vëllezërve dhe kaq thellë u hyri grindja për të, sa që shpërtheu lufta vëllavrasëse. Tomorri, duke patur një shpatë të shkëlqyeshme, i ra vëllait të vet më të vogël brinjëve, ndërsa ky i fundit, i armatosur me një topuz shumë të rëndë, iu turr me furi duke e goditur sa mundëte më fort.
Quote:
Google translated in English Legend of Berati Thousands and thousands of years ago lived a very beautiful fairy. One day she met with two brothers gargantuan, Tomorin and Shpiragun. As it happens many times the selection and often in fact, the two brothers fell in love with the beautiful spirit. We so strongly trazoi hearts of two brothers and so deep was entered for the dispute, which erupted as fratricidal war. Tomorri, having an excellent sword, his brother stopped the smaller side, while the latter, armed with a very heavy cudgel, with headlong fury was struck by how mundëte harder.

Original page (lpk-kosova.com)
Quote:
In Albanian Sindikatat e Kosovës kanë një traditë të gjatë dhe shpesh kanë qenë në ballë të përpjekjeve të popullit për mbrojtje të të drejtave të tij. Punëtoria kosovare trazoi disa herë Jugosllavinë. Por për shkak se pushteti gjithnjë ishte i huaj, kërkesat e punëtoreve kosovar për përmirësimin e kushteve të punës, të pagave apo për të drejta më të mëdha, qoftë nga puna qoftë për liri sindikale, gjithmonë u vlerësuan si separatiste, të rrezikshme për shtetin, si lëvizje nacionaliste etj., dhe gjithmonë u përcollën me rrahje policore, largime nga puna dhe masa tjera represive. Një arsenal i tërë terrori e dhune u përdor kundër punëtorisë shqiptare.
Quote:
Google Translated into English Unions have a long tradition and have often been at the forefront of efforts of the people for the protection of his rights. Workshop trazoi Kosovo Yugoslavia several times. But because the power was always foreign workers Kosovar demands for improved working conditions, wages, or for greater rights, whether from work or for trade union freedom, were always considered as a separatist, threatening the state, as a nationalist movement, etc.., and all were forwarded to police beatings, alienation from work and other repressive measures. A whole arsenal of terror and violence was used against Albanian workshop.


Sponsor:Old topic!
Guest, the last post of this topic is over 60 days old and at this point you may not reply in this topic. If you wish to continue this conversation start a new topic.PARTNERS