Jump to content

  • Log In with Google      Sign In   
  • Create Account

ngoaho91

Member Since 29 Feb 2012
Offline Last Active Oct 19 2014 02:58 AM

Profile Feed

Photo

ngoaho91

tại sao lại cần 10,000 giờ để trở thành bậc thầy về 1 việc gì đó, mà không phải là 1,000 giờ hay là 100,000 giờ? Câu trả lời rất đơn giản. Một khi bạn đã bỏ ra 10,000 giờ để luyện tập 1 việc gì, không ai có thể đè bẹp bạn(như 1 con bọ). -----------breckyunits.com
Jun 20 2013 03:08 AM
PARTNERS