Jump to content
  • Advertisement
Sign in to follow this  
skywind

Extreme Game Programing

This topic is 5416 days old which is more than the 365 day threshold we allow for new replies. Please post a new topic.

If you intended to correct an error in the post then please contact us.

Recommended Posts

Extreme Game Programing After enjoyed the demo "OMNISCENT" in 1997, I write another one today. simpler, and smaller :-) Run DEBUG in DOS Window, copy and paste the text below to DEBUG: ----------------------------------------------------------------------------------- e100 e8 b 0 e8 d4 0 e8 75 0 b8 0 4c cd 21 b8 0 10 a3 f5 2 5 0 1 a3 f7 2 5 80 e11c bb a3 f9 2 5 80 0 a3 fb 2 5 10 2 a3 fd 2 8b 3e f9 2 fc b9 80 2 33 c0 f3 e137 aa 1e 33 c0 8e d8 8e c0 be 24 0 66 ad 1f 66 a3 ff 2 8c c8 66 c1 e0 10 b8 e150 a5 1 bf 24 0 fa 66 ab b0 34 e6 43 b8 87 0 e6 40 8a c4 e6 40 fb 66 33 c0 e169 1e 7 b8 13 0 cd 10 e8 65 0 66 a3 3 3 66 33 c0 66 33 db c3 33 c0 8e c0 66 e183 a1 ff 2 bf 24 0 fa 66 ab b0 34 e6 43 33 c0 e6 40 e6 40 fb 66 33 c0 b8 3 e19c 0 cd 10 1e 7 e8 3a 0 c3 60 1e 6 8c c8 8e d8 8e c0 33 c0 e4 60 8b c8 83 e1b5 e1 7f 8b 1e f9 2 3 d9 24 80 f6 d0 c1 e8 7 88 7 e4 61 c 80 e6 61 24 7f e6 e1cf 61 b0 20 e6 20 7 1f 61 cf c3 c3 e8 66 2 c3 be b 3 e8 0 1 33 c0 cd 16 c3 e1e9 60 8b 36 f7 2 bf 40 1f b9 c0 5d fc b8 0 a0 8e c0 f3 a5 e 7 61 c3 60 8b e202 3e f7 2 b9 c0 5d e 7 33 c0 fc f3 ab 61 c3 c8 0 0 0 60 8b 4e 4 8b 56 6 8a e21d 46 8 81 f9 40 1 73 1a 81 fa 96 0 73 14 8b 3e f7 2 8b da c1 e2 8 c1 e3 6 e237 3 da 3 d9 3 fb 88 5 61 c9 c3 c8 2 0 0 60 bb 3f 3 83 c3 4 ba 0 0 83 6e 4 e253 8 83 6e 6 8 c7 46 fe f 0 b9 0 0 33 c0 8a 7 43 3c 0 74 1e 50 8b 46 6 83 e26e 7e 8 0 74 4 3 c2 eb 3 3 46 fe 50 8b 46 4 3 c1 50 e8 8d ff 83 c4 6 41 83 e289 f9 10 72 d3 ff 4e fe 42 83 fa 10 72 c7 8b 4e 4 8b 56 6 61 c9 c3 c8 0 0 0 e2a3 52 66 a1 3 3 66 69 c0 35 4e 5a 1 66 40 66 a3 3 3 66 c1 e8 10 66 25 ff 7f e2bd 0 0 99 f7 7e 4 8b c2 5a c9 c3 c8 0 0 0 8b 1e fb 2 b9 20 0 b8 0 0 83 3f 0 e2d9 74 7 83 c3 10 40 49 75 f4 c9 c3 fc ac 3c 0 74 a b4 e 34 aa 60 cd 10 61 e2f2 eb f1 c3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 fe c2 cb c4 c1 8a e311 d3 c5 df 8a cc c5 d8 8a da c6 cb d3 c3 c4 cd 86 8a c8 d3 8a d9 c1 d3 dd e329 c3 c4 ce 99 9a 9a 9a ea c2 c5 de c7 cb c3 c6 84 c9 c5 c7 a7 a0 0 10 0 10 e342 0 0 0 0 1d 19 0 0 0 0 19 1d c4 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19 0 c4 0 0 0 e362 0 70 70 0 19 c4 28 28 1d 70 70 28 70 0 70 70 70 28 28 70 70 28 28 19 19 e37b 70 28 28 70 70 70 70 70 70 28 70 19 28 28 70 70 70 28 28 19 28 70 70 0 0 e394 70 70 19 28 28 28 70 28 28 28 19 28 70 0 0 0 0 70 19 28 70 28 70 70 70 e3ad 28 19 70 0 0 0 0 0 0 1d 70 0 28 0 70 0 70 1d 0 0 0 0 0 0 0 1d 70 0 28 36 e3cb 70 0 70 1d 0 0 0 0 0 0 0 1d 0 0 28 36 70 0 0 1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 70 e3ea 19 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 70 19 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 e409 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e429 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 c8 34 0 0 56 57 e449 c7 46 fe 11 2 c7 46 fc 42 2 c7 46 fa 9f 2 c7 46 f8 c8 2 c6 46 f1 1 c6 46 e463 f0 0 c6 46 ef 0 66 c7 46 e8 0 0 0 0 66 c7 46 e0 0 0 0 0 c7 46 de a0 0 c7 e47f 46 dc 78 0 c7 46 cc 0 0 a1 f9 2 89 46 ec a1 fd 2 89 46 f6 a1 fb 2 89 46 e499 f4 c7 46 da 0 0 8b 76 f6 eb 38 68 40 1 ff 56 fa 59 89 4 68 c8 0 ff 56 fa e4b3 59 5 ce ff 89 44 2 83 7e da 35 7d c c7 44 4 1 0 c7 44 6 17 0 eb a c7 44 e4ce 4 2 0 c7 44 6 1c 0 ff 46 da 83 c6 8 83 7e da 50 7c c2 e9 88 3 66 8b 46 e4e8 e8 66 89 46 e4 eb 15 66 60 66 33 c0 cd 1a 8b c1 66 c1 e0 10 8b c2 66 89 e500 46 e4 66 61 66 8b 46 e4 66 2b 46 e8 66 83 f8 c 72 dd 66 8b 46 e4 66 89 e518 46 e8 8b 5e ec 80 7f 1 0 74 3 e9 50 3 b8 0 2 ff d0 c7 46 da 0 0 8b 76 f6 e533 eb 36 8a 44 6 50 ff 74 2 ff 34 ff 56 fe 83 c4 6 8b 44 4 1 44 2 81 7c 2 e54d 96 0 7e 14 68 40 1 ff 56 fa 59 89 4 6a 3c ff 56 fa 59 f7 d8 89 44 2 ff e566 46 da 83 c6 8 83 7e da 50 7c c4 6a 0 ff 76 dc ff 76 de ff 56 fc 83 c4 6 e57f 8b 5e ec 80 7f 4b 0 74 f 83 6e de 2 83 7e de 0 7d 5 c7 46 de 0 0 8b 5e e599 ec 80 7f 4d 0 74 10 83 46 de 2 81 7e de 40 1 7e 5 c7 46 de 40 1 8b 5e ec e5b3 80 7f 48 0 74 f 83 6e dc 3 83 7e dc 0 7d 5 c7 46 dc 0 0 8b 5e ec 80 7f e5cd 50 0 74 10 83 46 dc 2 81 7e dc 96 0 7e 5 c7 46 dc 96 0 8b 5e ec 80 7f 1d e5e7 0 74 37 80 7e f0 0 75 35 c6 46 f0 1 ff 56 f8 c1 e0 4 8b 56 f4 3 d0 8b fa e601 80 7e ef 2 7d 1e fe 46 ef c7 5 2 0 8b 46 de 89 45 8 8b 46 dc 5 f7 ff 89 e61b 45 a eb 6 eb 4 c6 46 f0 0 c7 46 da 0 0 8b 7e f4 e9 bc 1 8b 45 8 89 46 d2 e636 8b 45 a 89 46 d0 8b 5 89 46 ce 8b 46 ce 3d 1 0 74 b 3d 2 0 75 3 e9 b2 0 e651 e9 81 1 83 7d 2 0 74 75 8b 46 d2 2b 46 de 89 46 d6 83 7e d6 0 7d 8 8b 46 e66b d6 f7 d8 89 46 d6 8b 46 d0 2b 46 dc 89 46 d4 83 7e d4 0 7d 8 8b 46 d4 f7 e684 d8 89 46 d4 83 7e d6 d 7d a 83 7e d4 d 7d 4 c6 46 f1 0 6a 2 ff 56 fa 59 e69e 40 1 46 d0 81 7e d0 a0 0 7e 5 c7 46 ce 0 0 6a 8 ff 56 fa 59 b c0 75 27 e6b8 8b 46 d2 3b 46 de 7e 5 b8 ff ff eb 3 b8 1 0 1 46 d2 eb 12 eb 10 ff 45 4 e6d2 8b 45 4 3d 28 0 7e 5 c7 46 ce 0 0 8b 45 2 8b 55 4 83 e2 1 b c2 75 3 e9 e6ed e6 0 6a 1 ff 76 d0 ff 76 d2 ff 56 fc 83 c4 6 e9 d5 0 e9 d2 0 c7 46 d8 fb e707 ff eb 2f 6a 9 8b 46 d0 3 46 d8 50 8b 46 d2 5 fb ff 50 ff 56 fe 83 c4 6 e720 6a 9 8b 46 d0 3 46 d8 50 8b 46 d2 5 3 0 50 ff 56 fe 83 c4 6 ff 46 d8 83 e73a 7e d8 5 7c cb 83 6e d0 4 83 7e d0 ec 7d 8 c7 46 ce 0 0 fe 4e ef c7 46 d8 e754 0 0 8b 46 f4 89 46 f2 eb 71 8b 5e f2 83 3f 1 75 62 8b 5e f2 83 7f 2 1 75 e76e 59 83 7e ce 0 74 53 8b 5e f2 8b 46 d2 2b 47 8 89 46 d6 83 7e d6 0 7d 8 e787 8b 46 d6 f7 d8 89 46 d6 8b 5e f2 8b 46 d0 2b 47 a 89 46 d4 83 7e d4 0 7d e7a0 8 8b 46 d4 f7 d8 89 46 d4 83 7e d6 f 7d 19 83 7e d4 f 7d 13 8b 5e f2 c7 e7b9 47 2 0 0 c7 46 ce 0 0 fe 4e ef ff 46 cc ff 46 d8 83 46 f2 10 83 7e d8 20 e7d3 7c 89 8b 46 d2 89 45 8 8b 46 d0 89 45 a 8b 46 ce 89 5 ff 46 da 83 c7 10 e7ec 83 7e da 20 7d 3 e9 3b fe 6a 14 ff 56 fa 59 b c0 75 41 ff 56 f8 c1 e0 4 e805 8b 56 f4 3 d0 89 56 f2 8b 5e f2 c7 7 1 0 8b 5e f2 c7 47 2 1 0 8b 5e f2 e81f c7 47 4 0 0 68 40 1 ff 56 fa 59 8b 5e f2 89 47 8 6a a ff 56 fa 59 5 ec e839 ff 8b 5e f2 89 47 a c7 46 da 0 0 eb 15 6a 4 b8 95 0 2b 46 da 50 68 3f 1 e853 ff 56 fe 83 c4 6 ff 46 da 8b 46 da 3b 46 cc 7c e3 b8 e9 1 ff d0 66 ff 46 e86c e0 80 7e f1 0 74 3 e9 6f fc 80 7e f1 0 75 2f 66 8b 46 e8 66 89 46 e4 eb e885 15 66 60 66 33 c0 cd 1a 8b c1 66 c1 e0 10 8b c2 66 89 46 e4 66 61 66 8b e89d 46 e4 66 2b 46 e8 66 3d d0 2 0 0 72 db 5f 5e c9 c3 0 g ----------------------------------------------------------------------------------- 09-20-2004

Share this post


Link to post
Share on other sites
Advertisement
controls on arrow keys and shoot on LCTRL.

WAAAY cool! You have too much spare time :) Well done though, awesome little game, but 2KB for that? surely you can size optimize it more? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
For those that don't want to whip out the command line and 'debug', just copy the below into at text file, save it to "game.com" (without quotes), run, and enjoy:
ENC.COM.BEG=
%00%@@PZ-rm-rm-L#P_R^N15RX-qn-qnP-@!PY-!p-!`-!0P]=
X-b!P_WR^!5GG!5GG!5GG!5GG!5_RX-`K5pPP^15GG15GG15GG15GG-~!5Z#P^15Q_t#u!
COMT_is_copyright_Alex_Pruss.
RX3FcEE<Zt+=
t"-AA
Good-dayR^!5P^15Gu'Hi,Howdy??BJtKM
MPHFOLMOBAJLACAADPEKPFPPHOLIPMBIJOGBCABEBNJOOLGBCAPLAABADPFKILAABA
AFDDAMLIIMLIAPLIIPLIIODM
S&$ig(Apab00000008B0
IOLAAAIOENAAIOFHAAILAAMENMBCILAAABDKFPCAFAAABADKHPCAFAAILLDKJPCAFA
AIAADKLPCAFAABCADKNPCALIODJPCAMPJLAICADDAMDPKKOBDDAMOIINOIAMOLECAA
GGNKPBGGDKPPCAMIIMGGBMAOABILFKBAPLECAAKPGGLKALEDGODEILHIAAGOAEKIEM
GOAELPGGDDAMOBHAILDBAANMABIOFGAAGGDKDADAGGDDAMGGDDLNDMDDAMOIAMGGBK
PPCAPLECAAKPGGLKALEDGODEDDAMGOAEGOAELPGGDDAMILDAAANMABOBHAIOKDAADM
AGOBGAMIIMOIINOIAMDDAMEOAGLIIMDIBOPHLIOBJPCADAJNECAIGPANBMIOHAIIHA
EOBGMAAIGOBGECPHGOBGALACGOACHAPBBGPMDMDMIOGGCADMOLLADAIOAABADDAMNM
GBDMAGLIGDHPCAPLAEPBJLAMNFMPILAAAKOIAMDPFKOAHABGDMAGLIODHPCAJLAMNF
OAHADDAMMPDPLKBGDMIMAAAAAAAGLIOEEALIGFGAKIGEIABIJPAEBADHKBBIKPGJAA
DHEBLIODHPCALIKNBMCOIABMDOGADAKNDAJNDALPIIFABGJMDMIMCAAAAAAGLLPDDA
DIDMEAKLAAAADIOGEAIADIOGGAIAHMGEOPPAAAJLAAAADDAMKIHADEMDAAEHOBAFLI
GEGADIOHIAAAEHEADACMLODADAGEOPAFLIGEEADABMAFIONIPPDIEMGABEDIJPABCH
DNPPOEOPCEDIKPABCHHMLIOEEALIGFGABGJMDMIMAAAAAACFGGBKDADAGGJGAMFDOE
KFBAGGAEGGDKDADAGGBMIOABGGFCPPPHAAAAJJHPOHEALICMKFJMDMIMAAAAAALIOB
LPCAJLACAAILAAAADIPDAAEHHADIDMABAEJEFHEPJMDMMPMKMDAAEHKAELOAEDKKAG
NMABBGLOBPDMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAOPCMLMEMBM
KIDNFMPNKIMMFMINKIKNGMLMDNDMEMNMGIKIIMDNKIJNBMDNNNDMEMOMJJKJKJKJKO
CMFMONHMLMDMGMEIJMFMHMHKAKAAABAAABAAAAAAAANBJBAAAAAAAAJBNBEMAAAAAA
AAAAAAAAJBJBAAAAAAAAJBAAEMAAAAAAAAAHAHAAJBEMICICNBAHAHICAHAAAHAHAH
ICICAHAHICICJBJBAHICICAHAHAHAHAHAHICAHJBICICAHAHAHICICJBICAHAHAAAA
AHAHJBICICICAHICICICJBICAHAAAAAAAAAHJBICAHICAHAHAHICJBAHAAAAAAAAAA
AANBAHAAICAAAHAAAHNBAAAAAAAAAAAAAANBAHAAICGDAHAAAHNBAAAAAAAAAAAAAA
NBAAAAICGDAHAAAANBAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAHJBAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAICAHJBAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAICAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICJBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAHAAAAAAAAAAAAAAAAIMEDAAAAGFHFHMGEOPBBCAHMGEMPCECAHMGEKPPJCAHMGE
IPIMCAGMGEBPBAGMGEAPAAGMGEPOAAGGHMGEIOAAAAAAAAGGHMGEAOAAAAAAAAHMGE
ONAKAAHMGEMNIHAAHMGEMMAAAABKJPCAJIGEMOBKNPCAJIGEGPBKLPCAJIGEEPHMGE
KNAAAALIGHGPLOIDIGAEBAPPGFKPJFJIEAIGIMAAPPGFKPJFFAOMPPJIEECADIOHKN
FDNHMAHMEEEABAAAHMEEGAHBAALOKAHMEEEACAAAHMEEGAMBAAPPGEKNDIGMIADIOH
KNAFMHCMJOIIDAGGLIGEIOGGJIGEEOLOFBGGAGGGDDAMNMKBLIBMGGBMAOABLICMGG
JIGEEOGGBGGGLIGEEOGGLCGEIOGGDIIPMACHNNGGLIGEEOGGJIGEIOLIOFMOAIPHBA
AAEHDAJOAFDAILAACAPPANHMGEKNAAAALIGHGPLOGDKIEEGAAFPPEHCAPPEDPPGFOP
DIEMGALIEEEABAEECABIMHCAGJAAOHEBIGAEBAPPGFKPJFJIEAKGMDPPGFKPJFHPIN
JIEECAPPGEKNDIGMIADIOHKNAFMHEMKGAAPPGHMNPPGHONPPGFMPDIEMGALIOFMOAI
PHLEAAEHPADIOGONCADIOHONAANHFAHMGEONAAAALIOFMOAIPHNEAAEHABDIGEONCA
BIOHONAEBAOHFAHMGEONAEBALIOFMOAIPHIEAAEHPADIOGMNDADIOHMNAANHFAHMGE
MNAAAALIOFMOAIPHAFAAEHABDIGEMNCABIOHMNGJAAOHFAHMGEMNGJAALIOFMOAIPH
NBAAEHHDAIOHAPAAFHFDGMGEAPBAPPGFIPBMAOEALIGFEPDAANLIKPAIOHPOCANHOB
OPGEPOHMFACAAALIGEONJIFEIALIGEMNFAHPPPJIFEKALOGALOEAGMGEAPAAHMGEKN
AAAALIOHEPJOMLBALIFEIAJIGECNLIFEKAJIGEANLIFAJIGEOMLIGEOMNDBAAAEHLA
NDCAAAFHDAJOCLAAJOBIBADINHCAAAEHFHLIGECNLCGEONJIGEGNDIOHGNAANHIALI
GEGNHPINJIGEGNLIGEANLCGEMNJIGEENDIOHENAANHIALIGEENHPINJIGEENDIOHGN
NANHKADIOHENNANHEAGMGEBPAAKGCAPPGFKPJFAEBAGEANBIOHANAKAAOHFAHMGEOM
AAAAKGIAPPGFKPJFLAAMFHHCLIGECNLDGEONOHFAILPPPPLODAILBAAABAGECNLOCB
LOABPPFEEALIFEEANDICAAOHFAHMGEOMAAAALIFECALIFFEADICOBALACMFHDAJOGO
AAKGBAPPGHANPPGHCNPPGFMPDIEMGAJOFNAAJOCNAAHMGEINLPPPLOPCKGJALIGEAN
DAGEINAFLIGECNFALPPPAFPPGFOPDIEMGAKGJALIGEANDAGEINAFLIGECNFADAAAAF
PPGFOPDIEMGAPPGEINDIOHINFAMHLMDIOGANEADIOHANMONHIAHMGEOMAAAAOPOEPO
HMGEINAAAALIGEEPJIGECPLOBHLIOFCPDIPDBAFHCGLIOFCPDIPHCABAFHJFDIOHOM
AAEHDFLIOFCPLIGECNLCHEIAJIGEGNDIOHGNAANHIALIGEGNHPINJIGEGNLIOFCPLI
GEANLCHEKAJIGEENDIOHENAANHIALIGEENHPINJIGEENDIOHGNPANHJBDIOHENPANH
DBLIOFCPHMHECAAAAAHMGEOMAAAAOPOEPOPPGEMMPPGEINDIGECPABDIOHINACMHJI
LIGECNJIFEIALIGEANJIFEKALIGEOMJIFAPPGEKNDIHMABDIOHKNACNHDAJOLDOPKG
EBPPGFKPJFLAAMFHBEPPGFIPBMAOEALIGFEPDAANJIGFCPLIOFCPHMHABAAALIOFCP
HMHECABAAALIOFCPHMHEEAAAAAIGAEBAPPGFKPJFLIOFCPJIHEIAKGKAPPGFKPJFFA
MOPPLIOFCPJIHEKAHMGEKNAAAALOFBKGEAILFJAALCGEKNAFIGPDBAPPGFOPDIEMGA
PPGEKNLIGEKNLDGEMMMHDOILJOBAPPANGGPPGEAOAIOHBPAAEHDAJOPGMPAIOHBPAA
FHPCGGLIGEIOGGJIGEEOLOFBGGAGGGDDAMNMKBLIBMGGBMAOABLICMGGJIGEEOGGBG
GGLIGEEOGGLCGEIOGGNDANCAAAAACHLNPFOFJMDMAABAFHEAMDKDEHADMDOCEHMCLO
MAMDNCEHGCMDPCEHCCMDOCEHOBIOGONPCHOBELAABJKLKAAAHPCOLACNFHBBDABMCH
OABJGELONLKIINIPLOFAGEIPLOBAJPLIBMKFJFDMAFBFCFGFDFGFIOFIPPOCGPEEBB
BAOFFHDAIOBABAOCHMGAEFBJAAAAOCHMGAGFBJAAAAOCHMGAIFBJAAAAOCHMGAKFBJ
AAAAOCGMGABDBJBADLBAIOPGPPCHNFOCDKEFBJKALNEHPFIOCGPPCHAFOCDKGFBJKA
LNEHCFDLCAIODFPPCHBEOCDKIFBJKALNFHGDOCGPGABKAJCAFHLDOCLIGDIJAJAIMH
PPMCFHADGMEEPPOCOCHMGABKAJAAAAOCAIOABKAJCAOCLIOALCBJOCLIGCNCBJOCLI
GDPCBJJOOMHPIOABPPCHPFOCDKKFBJKALNFHHFOCBKEFBJKAEOFHPEOCGPGABKAJBA
EHIAMDMAHHDEFHCACDAMOCGPGA
ZEdit: Had to use the 1->2 encoding because the forums ate some punctuation in the 3->4 version

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote:
Original post by CProgrammer
Excuse the stupid question but how do you paste once DEBUG is running?
CTRL V wont work and neither will right-clicking
Well, you don't have to since I included a text-executable version in my post above, but to paste in debug you go to the system menu (click on the icon of the window), then select edit then paste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Advertisement
×

Important Information

By using GameDev.net, you agree to our community Guidelines, Terms of Use, and Privacy Policy.

GameDev.net is your game development community. Create an account for your GameDev Portfolio and participate in the largest developer community in the games industry.

Sign me up!