• Advertisement
Sign in to follow this  

Help solving some nasty errors (MSVC++ 2005)

This topic is 3959 days old which is more than the 365 day threshold we allow for new replies. Please post a new topic.

If you intended to correct an error in the post then please contact us.

Recommended Posts

#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <ctime>
#include <algorithm>

using namespace std;

class Kort
{
 public:
 enum rank {ES = 1, TO, TRE, FIRE, FEM, SEKS, SYV, OTTE, NI, TI, BONDE, DRONNING, KONGE};
 enum kulør {KLØR, RUDER, HJERTER, SPAR};
 
 //overloader << operatoren så jeg kan sende Kort objekter til standard output
 friend ostream& operator<<(ostream& os, const Kort& etKort);
 
 Kort(rank e = ES, kulør s = SPAR, bool VendtOp = true);
 
 //returnere værdien af kort, 1-11 
 int HentVærdi() const;
 
 //vender kortet, hvis kortet vender nedad vendes det om og vice versa
 void Vend();
 
 //slut med public, start af private
 private:
 rank m_Rank;
 kulør m_Kulør;
 bool m_ErVendtOp;
}; //slut på class Kort

//Kort constructor
Kort::Kort(rank r, kulør s, bool VendtOp): m_Rank(r), m_Kulør(s), m_ErVendtOp(VendtOp)
{}

int Kort::HentVærdi() const
{
 int værdi = 0;
 if (m_ErVendtOp)
 {
 //værdien er den vist på kortet
 værdi = m_Rank;
 //værdien er 10 for knægt, dronning og konge
 if (værdi > 10)
  værdi = 10;
 }
return værdi;
}

void Kort::Vend()
{
 m_ErVendtOp = !(m_ErVendtOp);
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////HER BEGYNDER 'HÅND KLASSEN'/////////////////////////////////

class Hånd
{ 
 public:
 Hånd();
 
 virtual ~Hånd();
 
 void TilføjKort(Kort* etKort);
 //sletter hele hånden
 void Slet();
  
 int HentTotal() const;
 
 protected: 
 vector<Kort*> m_Kort;
}; //slut på class Hånd

Hånd::Hånd()
{
 m_Kort.reserve(7);
}

Hånd::~Hånd()
{
 Slet();
}

void Hånd::Slet()
{
 vector<Kort*>::iterator iter = m_Kort.begin();
 for(iter = m_Kort.begin(); iter != m_Kort.end(); ++iter)
 {
 delete *iter;
 *iter = 0;
 }
 m_Kort.clear();
}

int Hånd::HentTotal() const
{
 if (m_Kort.empty())
 return 0;
 
 if (m_Kort[0]->HentVærdi() == 0)
 return 0;
 
 //Når vi er nået hertil, kan det kun betyde at ingen af kortene er vendt om, og at hånden ikke er tom
 int total = 0;
 vector<Kort*>::const_iterator iter;
 
 for(iter = m_Kort.begin(); iter != m_Kort.end(); ++iter)
 {
 total += (*iter)->HentVærdi();
 }
 
 //find ud af om hånden indeholder et es
 bool IndeholderES = false;
 for (iter = m_Kort.begin(); iter != m_Kort.end(); ++iter)
 {
 if((*iter)->HentVærdi() == Kort::ES)
  IndeholderES = true;
 }
 
 //hvis hånden indeholder et ES, skal vi se om det skal tydes som 1 eller 11
 if (IndeholderES && total <= 11)
 total += 10;

return total;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////HER BEGYNDER GenetiskSpiller classen////////////////////

class GenetiskSpiller: public Hånd
{
 friend ostream& operator<<(ostream& os, const GenetiskSpiller& enGenetiskSpiller);
 
 public:
 GenetiskSpiller(const string& = "");
 
 virtual ~GenetiskSpiller();
 
 //abstract funktion
 virtual bool FlereKort() const = 0;
 
 bool ErBusted() const;
 
 void AnnoncerBusted() const;
 
 protected:
 string m_Name;
};

GenetiskSpiller::GenetiskSpiller(const string& name): m_Name(name)
{}

GenetiskSpiller::~GenetiskSpiller()
{}

bool GenetiskSpiller::ErBusted() const
{
 return (HentTotal()> 21);
}

void GenetiskSpiller::AnnoncerBusted() const
{
 cout << m_Name << " er blevet busted.\n";
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////HER STARTER SPILLER CLASSEN///////////////////////////

class Spiller: public GenetiskSpiller
{
 public: 
 Spiller(const string& name = "");
 
 virtual ~Spiller();
 
 virtual bool FlereKort() const;
 
 void Vundet() const;
 void Tabt() const;
 void Uafgjort() const;
};

Spiller::Spiller(const string& name): GenetiskSpiller(name)
{}

Spiller::~Spiller()
{}

bool Spiller::FlereKort() const
{
 cout << m_Name << "vil du have flere kort?(Y/N): ";
 char svar;
 cin >> svar;
 return (svar == 'y' || svar == 'Y');
}

void Spiller::Vundet() const
{
 cout << "Tillykke " << m_Name << " har vundet\n";
}

void Spiller::Tabt() const
{
 cout << "Desværre " << m_Name << " du har tabt\n";
}

void Spiller::Uafgjort() const
{
 cout << m_Name << " lave uafgjort mod computeren!\n";
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////HER BEGYNDER HUS CLASSEN//////////////////////////////

class Hus: public GenetiskSpiller
{
 public:
 Hus(const string& name = "Huset");
 
 virtual ~Hus();
 
 virtual bool FlereKort() const;
 
 void VendFørsteKort();
};

Hus::Hus(const string& name): GenetiskSpiller(name)
{}

Hus::~Hus()
{}

bool Hus::FlereKort() const
{
 return (HentTotal() <= 16);
}

void Hus::VendFørsteKort()
{
 if (!(m_Kort.empty()))
 m_Kort[0]->Vend();
 else cout << "Ingen kort at vende\n";
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////HER STARTER DÆK CLASSEN////////////////////////////

class Dæk: public Hånd
{
 public:
 Dæk();
 
 virtual ~Dæk();
 
 void LavDæk();
 
 void Bland();
 
 void Deal(Hånd& enHånd);
 
 void FlereKortTilSpiller(GenetiskSpiller& enGenetiskSpiller);
};

Dæk::Dæk()
{
 m_Kort.reserve(52);
 LavDæk();
}

Dæk::~Dæk()
{}

void Dæk::LavDæk()
{
 Slet();
 
 for (int s = Kort::KLØR; s <= Kort::SPAR; ++s)
 for (int r = Kort::ES; r <= Kort::KONGE; ++r)
  TilføjKort(new Kort(static_cast<Kort::rank>(r), static_cast<Kort::kulør>(s)));
   
}

void Dæk::Bland()
{
 random_shuffle(m_Kort.begin(), m_Kort.end());
}

void Dæk::Deal( Hånd& enHånd)
{
 if (!m_Kort.empty())
 { 
 enHånd.TilføjKort(m_Kort.back());
 m_Kort.pop_back();
 }
 else
 cout << "Ikke flere kort, er ikke i stand til at Deale\n";
}

void Dæk::FlereKortTilSpiller(GenetiskSpiller& enGenetiskSpiller)
{
 cout << endl;
 
 while ( !(enGenetiskSpiller.ErBusted()) && enGenetiskSpiller.FlereKort())
 {
 Deal(enGenetiskSpiller);
 cout << enGenetiskSpiller << endl;
 
 if (enGenetiskSpiller.ErBusted())
  enGenetiskSpiller.AnnoncerBusted();
 }
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////HER STARTER GAME CLASSEN//////////////////////////////

class Spillet
{
 public:
 Spillet(const vector<string>& navne);
 
 ~Spillet();
 
 void Spil();
 
 private:
 Dæk m_Dæk;
 Hus m_Huset;
 vector<Spiller> m_Spillere;
};

Spillet::Spillet(const vector<string>& navne)
{
 //laver en vector af spillere, ud fra en vector med navne
 vector<string>::const_iterator pNavne;
 for( pNavne = navne.begin(); pNavne != navne.end(); ++pNavne)
 m_Spillere.push_back(Spiller(*pNavne));
 
 srand(time(0));
 m_Dæk.LavDæk();
 m_Dæk.Bland();
}

Spillet::~Spillet()
{}

void Spillet::Spil()
{
 vector<Spiller>::iterator pSpiller;
 
 for (int i = 0; i < 2; ++i)
 {
 for (pSpiller = m_Spillere.begin(); pSpiller != m_Spillere.end(); ++pSpiller)
  m_Dæk.Deal(*pSpiller);
 
 m_Dæk.Deal(m_Huset);
 } 
 //gem husets første kort
 m_Huset.VendFørsteKort();
 
 //vis alles kort
 for (pSpiller = m_Spillere.begin(); pSpiller != m_Spillere.end(); ++pSpiller)
 cout << *pSpiller << endl;
 cout << m_Huset << endl;
 
 //giv flere kort til spillere
 for( pSpiller = m_Spillere.begin(); pSpiller != m_Spillere.end();++pSpiller)
 m_Dæk.FlereKortTilSpiller(*pSpiller);
 
 //vis husets første kort
 m_Huset.VendFørsteKort();
 cout << endl << m_Huset << endl;
 
 //giv flere kort til huset
 m_Dæk.FlereKortTilSpiller(m_Huset);
 
 if(m_Huset.ErBusted())
 {
 for( pSpiller = m_Spillere.begin(); pSpiller != m_Spillere.end(); ++pSpiller)
  if (!(pSpiller->ErBusted()))
  pSpiller->Vundet();
 }
 else
 {
 for (pSpiller = m_Spillere.begin(); pSpiller != m_Spillere.end(); ++pSpiller)
  if (!(pSpiller->ErBusted()))
  {
  if (pSpiller->HentTotal() > m_Huset.HentTotal())
   pSpiller->Vundet();
  else if ( pSpiller->HentTotal() < m_Huset.HentTotal())
   pSpiller->Tabt();
  else
   pSpiller->Uafgjort();
  }
 }

//fjerner alles kort
for (pSpiller = m_Spillere.begin(); pSpiller != m_Spillere.end(); ++pSpiller)
 pSpiller->Slet();
m_Huset.Slet();
}

//funktions prototyper
ostream& operator<<(ostream& os, const Kort& etKort);
ostream& operator<<(ostream& os, const GenetiskSpiller& enGenetiskSpiller);

//main()
int main()
{
 cout << "\t\t Velkommen til Blackjack!\n\n\n";
 
 int numSpillere = 0;
 
 while( numSpillere < 1 || numSpillere > 7)
 {
 cout << "Hvor mange spillere?(1-7): ";
 cin >> numSpillere;
 }
 
 vector<string> navne;
 string navn;
 
 for (int i = 0; i < numSpillere; ++i)
 {
 cout << "Skriv spiller " << i <<"'s navn: ";
 cin >> navn;
 navne.push_back(navn);
 }
 cout << endl << endl;
 
 //the game loop
 Spillet etSpil(navne);
 char igen = 'y';
 
 while (igen != 'n' && igen!= 'N')
 {
 etSpil.Spil();
 cout << "Tak for spillet. Vil du spille igen?(Y/N): ";
 cin >> igen;
 }

return 0;
}

//overloader <<operatoren så Kort objekter kan sendes til cout
ostream& operator<<(ostream& os, const Kort& etKort)
{
 const string RANK[] = { "0", "A", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "B", "D", "K"};
 const string KULØR[] = { "K", "R", "H", "S"};
 
 if(etKort.m_ErVendtOp)
 os << RANK[etKort.m_Rank] << KULØR[etKort.m_Kulør];
 else
 os << "XX";

return os;
}

//overloader << operatoren så GenetiskSpiller objekter kan sendes til cout
ostream& operator<<(ostream& os, const GenetiskSpiller& enGenetiskSpiller)
{
 os << enGenetiskSpiller.m_Name << ":\t";
 
 vector<Kort*>::const_iterator pKort;
 
 if(!enGenetiskSpiller.m_Kort.empty())
 {
 for (pKort = enGenetiskSpiller.m_Kort.begin(); pKort != enGenetiskSpiller.m_Kort.end(); ++pKort)
  os << *(*pKort) << "\t";
  
 if (enGenetiskSpiller.HentTotal() != 0)
  cout << "(" << enGenetiskSpiller.HentTotal() << ")";
 }
 else
 {
 os << "<empty>";
 }
return os;
}


errors:
Quote:
Error 2 error LNK2028: unresolved token (0A0003FF) "public: void __thiscall Hånd::TilføjKort(class Kort *)" (?TilføjKort@Hånd@@$$FQAEXPAVKort@@@Z) referenced in function "public: void __thiscall Dæk::LavDæk(void)" (?LavDæk@Dæk@@$$FQAEXXZ) main Error 3 error LNK2019: unresolved external symbol "public: void __thiscall Hånd::TilføjKort(class Kort *)" (?TilføjKort@Hånd@@$$FQAEXPAVKort@@@Z) referenced in function "public: void __thiscall Dæk::LavDæk(void)" (?LavDæk@Dæk@@$$FQAEXXZ) main Error 4 fatal error LNK1120: 2 unresolved externals C:\Documents and Settings\mads\Dokumenter\Visual Studio 2005\Projects\BLACKJACK\Debug\BLACKJACK.exe
the last error is probaly related to the 2 others (even though it probaly is "just" one error. The problem seems to be around the "Dæk::LavDæk()" function but i cant realy hunt it down. If anyone can help me solve these problems/ translate the errors, it is greatly appreciated! -Mads

Share this post


Link to post
Share on other sites
Advertisement
Simple actually, you declare the member function Hånd::TilføjKort, but there is no body (e.g. no code for the function).

I'm surprised that you don't have problems using the extended characters, i always refrain from using the umlauts.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote:
Original post by Endurion
I'm surprised that you don't have problems using the extended characters, i always refrain from using the umlauts.


Actually, Visual Studio 2005 compiler & linker supports Unicode. You can read more about it here.

Share this post


Link to post
Share on other sites
thanks Endurion! i added the missing function

void Hånd::TilføjKort(Kort* pKort)
{
m_Kort.push_back(pKort);
}

i had no idea, what i had forgotten :D thanks for your help. My blackjack game is now up and running!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

 • Advertisement