??uB?n

Members
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

110 Neutral

About ??uB?n

  • Rank
    Newbie

Single Status Update

See all updates by ??uB?n

  1. M?t ng??i quan ni?m r?ng trong m?i con ng??i ??u có m?t chú s? t? ng? say, và r?ng n?u ???c ?ánh th?c, s?c m?nh c?a chúng ta s? là vô t?n... M?i ng??i n?u g?p c? duyên s? ?ánh th?c ???c v?n quý giá ?ó c?a mình... M?t k? quan ni?m "mèo l?i hoàn mèo", ý r?ng b?n ch?t c?a anh th? nào thì nó là nh? th? ?y, dù có thay ??i h? tên hay th?m chí kh? công rèn gi?a th? nào, thì th?ng ??t mãi mãi là th?ng ??t, còn anh Vàng thì ch?ng c?n c? g?ng c?ng v?n là Vàng... M?i ng??i t? khi sinh ra ?ã phân sang h...