• Advertisement

NguyenTanCong

Member
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

101 Neutral

About NguyenTanCong

  • Rank
    Newbie

Single Status Update

See all updates by NguyenTanCong

  1. B?n là ng??i yêu ngh? thu?t, b?n thích nh?ng hình ?nh b?t m?t hay ??n gi?n ch? mu?n s? vào nh?ng v?t mà b?n ch?a t?ng ???c s? :->. B?n ?ã xem qua nh?ng hình ?nh x?p gi?y ??c s?c origami ? ??t n??c Nh?t B?n xinh ??p. B?n mu?n s? h?u 1 v?t ?? làm k? ni?m hay dành t?ng nh?ng ng??i yêu th??ng nh?t :x. Chúng tôi không mu?n kinh doanh, chúng tôi ch? xin tr? công s?c mà mình b? ra mà thôi :D. Chém gió ch?i thôi, vì công vi?c nên ?ang c?n ít ti?n ?em v? báo cáo anh em vào ?ng h? nha :-p. Cái h?p 10k...
  • Advertisement